Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Lương Hùng)
 • (Trương Hoàng Anh)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Sh_su_tien_hoa_ve_moi_truong_song_va_su_van_dong_di_chuyen.flv 20180516_140430.flv TIM_HIEU_VE_HOA_HOC_p3.flv TIM_HIEU_VE_HOA_HOC_p2.flv TIM_HIEU_VE_HOA_HOC_p1.flv Truong_THCS_Trung_Trac_Van_6_Tiet_109.flv Ac.flv DSC_0540.jpg DSC_0539.jpg FB_IMG_1448105273864.jpg DSC_0437.jpg 12219461_171419993207935_9190189470801228813_n.jpg 05_Cap_mat_khau_cho_hoc_sinh.flv 04_Tao_tai_khoan_cho_hoc_sinh_lop_ChuNhiem.flv 03_Dang_ky_nhom_chuyen_mon.flv 02_Tao_bai_hoc_moi1.flv 01_editInfo_changeAvatar_Passs1.flv Thu_vien__su_dung_quyen_chuyen_gia_trong_Khong_gian_Sinh_hoat_chuyen_mon.flv Thu_vien__Huong_dan_su_dung_Tai_khoan_chuyen_gia_ho_tro_giao_vien_tap_huan_cap_So_GDDT.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học tỉnh Hưng Yên.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Đề Thi HSG Huyện Khoái Châu 2011 - 2012 Anh 8

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Xuân Quý
  Ngày gửi: 15h:48' 01-03-2014
  Dung lượng: 68.0 KB
  Số lượt tải: 510
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
  HUYỆN KHOÁI CHÂU


  ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
  NĂM HỌC 2011- 2012
  Môn: Tiếng Anh - Lớp 8
  Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
  
  

  Họ tên:
  Ngày sinh:
  Nơi sinh:
  Số báo danh:
  Trường:
  
  …………………………………….……Giới tính :……...….
  …………………………………………………………..……
  ……………………………………………………………..…
  ………………………………………………………..………
  ………………………………………………………..………
  
  Chữ ký GT 1:

  ……………
  Chữ ký GT 2:

  ……………

  Số phách
  
  
  Điểm
  (Bằng số)
  
  ( Bằng chữ)
  ………………………………………………………………
  ……………………………………………………………….


  
  Chữ ký GK1:

  ……………
  Chữ ký GK2:

  ……………
  Số phách


  
  
  A. USES OF ENGLISH (5 pts):
  I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others (1.0 pt)

  a. polite
  b. litter
  c. decide
  d. crier
  
  
  a. developed
  b. watched
  c. walked
  d. posted
  
  
  a. please
  b. street
  c. break
  d. feel
  
  
  a. ground
  b. group
  c. house
  d. found
  
  
  a. pollution
  b. rubbish
  c. in come
  d. truck
  
  II. Choose the word which is stressed differently from the others (0.4 pt)

  a. towel
  b. infrom
  c. promise
  d. conscious
  
  
  a. awake
  b. minute
  c. pressurse
  d. ambulance
  
  
  a. cover
  b. patient
  c. victim
  d. protect
  
  
  a. damage
  b. injure
  c. level
  d. minimize
  
  III. Choose the best answer of A,B,C or D to complete each of the following sentence (1.6 pts)
  1. Nga’s grandmother often tells her _________in the evenings.
  A.the books B. folktales C. novels D. songs
  2. When Nam was a child , he __________ go to the market with his mother.
  A. used to B. like C. usually D. prefers
  3. His grandfather __________ everything without the help of modern equipment in the past.
  A. must do B. musted do C.had to do D. have to do
  4. Be sure to revise your lesson __________ you have a test.
  A . after B. between C. before D. in
  5. You must__________ your bedroom.
  A. tidy B.to tidy C. tidying D. tidies
  6. You seem _______________ today, Lam. A. happily B. happy C. happiness D. unhappily
  7. Mary was born ............................. August 20th , 1991.
  A. to B. on C. in D. at

  8. We must be there ................................... 8.30 and 9.15.
  A. in B. between C. on D. to
  IV. Identify the underlined word or phrase that isn’t correct in standard English. Circle the letter A, B, C or D (1.0 point).
  1. The new model costs too more than last year’s model.
  A B C D
  2. It`s not good for healthy to smoke and drink wine.
  A B C D
  3. After said good bye to my parents, I went to school with my sister.
  A B C D
  4. I didn’t use to getting up late when I was small.
  A B C D
  5. At first I found it strangely to drive on the left side of the road.
  A B C D

  V. Give the correct forms of the words in brackets to complete the sentences (1.0 point).
  1. Roads at night are sometimes…… (danger) ->
  2. She dances really…………………. (beautiful) ->
  3. Halong is famous of its…………… (beautiful) ->
  4. This book is very………………….. (use) ->
  5. What is the ………….of the river? (long) ->

  B. READING (2.0 pts):
  I. Read the following text and do the tasks below.
  They have to be fast
  Firemen, who are well- trained in special courses, have to work hard and really fast. When the fire bell rings, they have to get ready quickly, jump up, get on their
   
  Gửi ý kiến